Informace o zpracování osobních údajů

Projekční kancelář Ing. Josef Dvořák je správcem osobních údajů fyzických osob, se kterými přichází do styku na základě realizace nabízených služeb.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“) a dále v souladu s relevantními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Z důvodu komunikace se zákazníky, dotčenými orgány a správci inženýrských sítí na dané zakázce je nakládáno s těmito osobními údaji:

-          Jméno a příjmení

-          Adresa trvalého bydliště

-          Kontaktní adresa

-          Telefonní spojení

-          Emailová adresa

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.

Osobní údaje poskytujeme zpracovatelům - smluvním stranám, které jsou účastníky zpracování dané zakázky, příp. dalším oprávněným subjektům s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s naší činností, ledaže byste s tím vyslovili souhlas.

Nepředáváme osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Osobní údaje jsou uchovávány na dobu neurčitou (z důvodu možného budoucího pokračování či úpravách zpracovaných projektů)

Základní práva subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů:

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí zejména informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů patří:

-          Právo na přístup k osobním údajům

-          Právo na opravu či doplnění

-          Právo na výmaz

-          Právo na omezení zpracování

-          Právo na přenositelnost údajů

-          Právo vznést námitku

-          Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování

-          Právo podat stížnost

-          Právo na odvolání souhlasu

Kontaktujte nás
Jsme na Facebooku